Samenwerking

Om onze doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting te realiseren werken we samen met verschillende organisaties en instanties.

Gemeenten

De overheid bepaalt met de Woningwet de kaders voor onze kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met de gemeenten waarin we actief zijn, maken we afspraken hoe we daar op lokaal niveau invulling aan geven: de prestatieafspraken. Thema's die we bespreken, zijn onder andere de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving.

Huurdersraad

De Huurdersraad vertegenwoordigt de belangen van onze huurders. De Huurdersraad spreekt met bestuur, directieleden en raad van commissarissen over thema's die alle huurders aangaan. De invulling van de samenwerking met de Huurdersraad is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Meer over de Huurdersraad

Maaskoepel

Maaskoepel is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de stadsregio Rotterdam. maakt deel uit van het bestuur. De doelstellingen van Maaskoepel zijn het ontwikkelen van gezamenlijk beleid en het bevorderen van kennisdeling en ontmoetingen met en tussen de corporaties.
Meer over Maaskoepel

De Vernieuwde Stad

We zijn ook aangesloten bij De Vernieuwde Stad. Dit is een discussieplatform voor de grote en grootstedelijke woningcorporaties. De Vernieuwde Stad richt zich op de problematiek én de uitdagingen rondom het wonen in grote steden.
Meer over De Vernieuwde Stad

Aedes

Aedes is de landelijke vereniging van woningcorporaties. De visie van Aedes, 'Het moet beter', staat ervoor dat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Om die reden maken wij onderdeel uit van Aedes.
Meer over Aedes