Structuur en verantwoording

Wij staan voor eerlijk en open, zeker als het gaat om de manier waarop we onze gedragscodes en toezicht - onze governance - hebben ingericht. Hoe wij besturen en wat de rol is van onze interne toezichthouders staat in verschillende governancecodes, statuten en reglementen.

Governance documenten

Wie doet wat?

Raad van bestuur


De raad van bestuur bestaat uit twee personen: Marieke Kolsteeg (voorzitter) en Richard Feenstra. Zij dragen zorg voor het besturen van en zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van .

Raad van commissarissen


Een efficiënt, integer, eerlijk en open bestuur vinden we belangrijk. Doet het bestuur wat zij moet doen en doet zij dit op de juiste manier. De taak van de raad van commissarissen is om het bestuur hierop te controleren en te adviseren. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement.

Meer over de raad van commissarissen

Toezicht

Intern houdt de raad van commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Daarnaast is er extern toezicht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgevoerd door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Meer over toezicht

Verantwoording

Ieder jaar publiceren we een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Daarnaast worden wij volgens de Aedescode iedere vier jaar gevisiteerd. Ook het visitatierapport delen wij op deze pagina.

2023 is het debuutjaar van Hef Wonen. De resultaten zijn neergezet in het jaarverslag en jaarrekening. Een samenvatting is te zien in '2023 in beeld'.

Formulier publicatieplicht